Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rattle-bladder /'rætl,blædə/  

  • Danh từ
    cái lúc lắc (đồ chơi trẻ con)