Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ratchet-wheel /'ræ∫itwi:l/  

  • Danh từ
    (cơ)
    bánh cóc