Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    côn đồ, lưu manh