Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rarefaction /reəri'fækʃn/  

  • Danh từ
    (vật lý) sự làm loãng khí, sự rút khí