Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

raree-show /'reəri:ʃou/  

  • Danh từ
    xi nê hộp
    nhà hát múa rối
    xiếc rong