Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rare earth /'reəɜ:θ/  

  • (hóa)
    nguyên tố đất hiếm