Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rapturously /'ræpt∫ərəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] phấn khởi;[một cách] nhiệt tình