Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] say mê;[một cách] mải mê