Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (động vật học) ăn thịt; ác (chim); dữ (thú)