Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rapid transit /ræpid 'trænzit/  

  • (Mỹ)
    hệ thống giao thông công cộng nhanh