Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    đùa bỡn; trêu chọc