Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    điểm tập hợp (lòng người)
    điểm tập hợp, điểm qui tụ (trong chiến đấu)