Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ồn ào, om sòm, huyên náo
    chơi bời phóng đãng, trác táng
    to leaf a rakety life
    sống trác táng