Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

raket-press /'rækitpres/  

  • Danh từ
    cái ép vợt