Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cái cào
    người cào (cỏ, rơm...)
    người tìm kiếm, người lục lọi
    (thông tục) cái lược