Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thiết bị tưới phun, thiết bị phun mưa