Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rain-glass /'reinglɑ:s/  

  • Danh từ
    phong vũ biểu