Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rain-gauge /'reingeidʒ/  

  • Danh từ
    vũ lượng kế