Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rain-check /'reint∫ek/  

 • Danh từ
  (Mỹ)
  vé xem bù (một trận đấu, một cuộc biểu diễn bị hoãn vì mưa)
  take a rain-check on
  (khẩu ngữ)
  khước từ lời mời nhưng hứa là lần sau sẽ tham dự
  thanks for the invitationbut I'll have to take a rain-check on it
  cảm ơn anh đã mời, nhưng lần này tôi phải khước từ