Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    rừng mưa nhiệt đới (ở các vùng nhiệt đới có lượng mưa lớn)