Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ragtime /'rægtaim/  

  • Danh từ
    nhạc rắc (nguyên là của người Mỹ da đen vào khoảng những năm 1890)