Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ragout /'rægu:/  /ræ'gu:/

  • Danh từ
    món ragu