Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    ồn ào
    a rackety old bicycle
    chiếc xe đạp cũ kêu cọt kẹt