Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (xấu)
    kẻ làm tiền bất lương

    * Các từ tương tự:
    racketeering