Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

racket-press /'rækit pres/  

  • Danh từ
    khung kẹp vợt (cho khỏi vênh khi không sử dụng tới)