Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rack-wheel /'rækwi:l/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) bánh răng