Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rack-renter /'ræk,rentə/  

  • Danh từ
    người cho thuê (nhà, đất...) với giá cắt cổ