Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rack-rent /'rækrent/  

  • Ngoại động từ
    cho thuê (nhà, đất...) với giá cắt cổ; bắt (người thuê nhà, đất...) phải giá cắt cổ

    * Các từ tương tự:
    rack-renter