Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rack-railway /'rækreilwei/  

  • Danh từ
    xe lửa có làn đường giữa răng (ở những chỗ dốc gắt, để bánh xe răng ở toa khớp vào mà leo dốc)