Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rack-rail /'rækreil/  

  • Danh từ
    tiền thuê (nhà, đất...) cắt cổ

    * Các từ tương tự:
    rack-railroad, rack-railway