Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thú thi chạy đua; môn thể thao chạy đua; nghề thi chạy đua (xe, ngựa)
    racing yacht
    thuyền buồm đua