Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

racecourse /'reiskɔ:s/  

  • Danh từ
    (Mỹ thường là racetrack)
    trường đua ngựa