Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Rabelaisian /,ræbə'leiziən/  

  • Tính từ
    đầy hài hước tục tĩu dâm ô theo kiểu Rabelais (một nhà văn Pháp)