Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    như thỏ; có mùi thỏ; có vị thịt thỏ