Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rabbit-warren /'ræbitwɒrən/  

  • Danh từ
    vùng có nhiều hang thỏ (thỏ hoang)
    (nghĩa bóng, thường xấu) tòa nhà lắm ngõ ngách; khu lắm ngõ ngách