Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rabbit-fever /'ræbit,fi:və/  

  • Danh từ
    (y học) bệnh tularê