Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (lóng)
  nhà tù
  go to quod
  vào tù
  in (out of) quod
  trong (ra khỏi) nhà tù