Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quietus /kwai'i:təs/  

 • Danh từ
  (thường số ít)
  sự giải thoát (khỏi nợ đời), sự chết
  give somebody his quietus
  giải thoát cho ai khỏi nợ đời, kết liễu đời ai
  the plan has finally got its quietus
  kế hoạch cuối cùng đã bị bỏ đi