Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quietude /'kwaiətju:d/  /'kwaiətu:d/

  • Danh từ
    sư yên tĩnh
    sự thanh thản