Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quietness /'kwaiətnis/  

  • Danh từ
    sự yên lặng, sự êm ả
    the quietness of the chapel
    cảnh yên lặng của nhà thờ