Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có tác dụng giảm đau; trấn tỉnh
    Danh từ
    thuốc giảm đau, thuốc trấn tỉnh