Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quietist /'kwaiətist/  

  • Danh từ
    (tôn giáo)
    người theo thuyết tĩnh tịch