Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quietism /'kwaiətizəm/  

  • Danh từ
    (tôn giáo)
    thuyết tĩnh tịch