Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quiescence /kwai'esns/  

  • Danh từ
    sự yên lặng, sự im lìm