Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm] nhanh hơn lên
  chúng tôi rảo bước
  bước đi của nó nhanh hơn lên
  [làm cho] hoạt động lên
  cái thai động đậy (hoạt động) trong bụng chị ta