Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quenchless /'kwentʃlis/  

  • Tính từ
    không dập tắt được