Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quencher /'kwentʃə/  

  • Danh từ
    cái để dập tắt; người dập tắt
    (từ lóng) cái để uống, cái để giải khát ((thường) a modest quencher)