Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quenchable /'kwentʃəbl/  

  • Tính từ
    có thể dập tắt (lửa...)
    có thể làm cho hết (khát)
    có thể nén (dục vọng...)