Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] lạ lùng, [một cách] kỳ cục
    [một cách] khả nghi, [một cách] đáng ngờ