Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    rung; run (giọng nói)